ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

15 lutego 2024

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6.03.2024 roku 

Do dnia 1.03.2024 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego (Furta, Klasztor Sióstr Benedyktynek, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław), zostały złożone następujące oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 15.02.2024 roku na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu, w ramach projektu pn.: „Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych użytkownikom Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu przez montaż instalacji klimatyzacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu przez montaż paneli PV”:

Część 1

„Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż klimatyzacji”. 

  1. KLIMATYKA Dawid Kruk, Studzian 134, 37-200 Przeworsk, cena oferty brutto: 221 400,00zł.

Oferta nie podlega wykluczeniu i została oceniona pozytywnie przez komisję pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w ocenie według kryteriów wyboru otrzymała następującą punktację: 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium:
Cena (PC)

Kryterium:

Gwarancja na wykonane roboty (PGWRG)

Kryterium:

Gwarancja na użyte materiały (PGM)

Liczba przyznanych punktów
w ocenie

1

KLIMATYKA Dawid Kruk

Studzian 134, 37-200 Przeworsk

60

30

10

100

 

Część 2

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż paneli PV o mocy 39,6kW” 

  1. SUNTRANS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk, cena oferty brutto 198 567,23zł. 

Oferta nie podlega wykluczeniu i została oceniona pozytywnie przez komisję pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w ocenie według kryteriów wyboru otrzymała następującą punktację: 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium:
Cena (PC)

Kryterium:

Gwarancja na wykonane roboty (PGWRG)

Kryterium:

Gwarancja na użyte materiały (PGM)

Liczba przyznanych punktów
w ocenie

1

SUNTRANS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk

60

30

10

100

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Część 1

„Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż klimatyzacji”:

  1. KLIMATYKA Dawid Kruk, Studzian 134, 37-200 Przeworsk.

Część 2

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu poprzez montaż paneli PV o mocy 39,6kW”

  1. SUNTRANS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk.

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych
w budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu

Data publikacji 15.02.2024 roku

na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto, zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu, w ramach projektu pn.: „Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych użytkownikom Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu przez montaż instalacji klimatyzacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu przez montaż paneli PV”, w następującym zakresie:
1. Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych budynku poprzez montaż klimatyzacji:
- Dostawa i montaż rurociągów miedzianych o połączeniach spawanych o średnicy zewnętrznej 15,9 (5/8") / 28,6 (11,8") (150m),
- Dostawa i montaż rurociągów miedzianych o połączeniach spawanych o średnicy zewnętrznej 6,35 (1/4") / 12,7 (1,2") (30m),
- Dostawa i montaż rurociągów miedzianych o połączeniach spawanych o średnicy zewnętrznej 9,52 (3/8") / 15,9 (5/8") (20m),
- Instalacja odprowadzenia skroplin z rurociągów z rur polipropylenowych o śr. zew 32mm (150m),
- Wykonanie prób szczelności instalacji klimatyzacyjnych - 150m,
- Wstawienie trójnika z PCW o śr. 20mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (13 szt.),
- Przygotowanie instalacji klimatyzacyjnej do uruchomienia (2 krotne przedmuchanie),
- Przygotowanie instalacji klimatyzacyjnej do uruchomienia - próba na ciśnienie do 3.0 MPa,
- Izolacja rurociągów o śr. 6-16mm otulinami gr. 15mm,
- Izolacja rurociągów o śr. 16-28mm,
- Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej o mocy chłodniczej 40kW,
- Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych ściennych 2.2kW (4 szt.),
- Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych 3.6kW (4 szt.),
- Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych 5.6kW (4 szt.),
- Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych 7.1kW (1 szt.),
- Dostawa i montaż rozdzielaczy 33-104kW: rozdzielacz jednostki wewnętrznej, rozdzielacz miedziany w otulinie, w komplecie: dwa trójniki (8 szt.), rozdzielacz jednostki wewnętrznej, rozdzielacz miedziany w otulinie, w komplecie (2 szt.), rozdzielacz jednostki wewnętrznej, rozdzielacz miedziany w otulinie, w komplecie (2 szt.),
- Dostawa i montaż sterowników ściennych, sterownik bezprzewodowy, port smart 3-pin, wbudowany zawór EXV, silnik DC (14 szt.),
- Dostawa i montaż pompy skroplin (14 szt.),
- Uruchomienie serwisowe klimatyzatorów w systemie VRF (14szt.),
- Wiercenie otworów o śr. 55mm przez ścianę 40cm wiertnicą diamentową (14 szt.),
- Zabezpieczenie ścian i podłóg folią,
- Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego w tablicy,
- Montaż wyłącznika nadprądowego w tablicy,
- Zarobienie kabla na sucho 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm 2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
- Układanie przewodu 5x1,5mm 2 ,
- Uszczelnienie p.pożarowe przejścia przez stop/ścianę,
- Podłączenie klimatyzatora zewnętrznego (1 szt.),
- Podłączenie pompy skroplin (14 szt.),
- Podłączenie klimatyzatorów wewnętrznych (14 szt.)
- Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych i ukrycia rur freonowych oraz odprowadzenia skroplin 30m 2 ,
- Zabezpieczenie ścian i podłóg folią,
- Dostawa i montaż koryt 90/60m.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez montaż paneli PV o mocy 39,6kW:
- Montaż ogniw fotowoltaicznych 450Wp wraz z ich okablowaniem DC i konstrukcją wsporczą (88kpl.),
- Montaż inwertera (1szt.),
- Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża (1szt.),
- Montaż wyłącznika nadprądowego dwupolowego w szafach zabezpieczeń (1szt.),
- Montaż wyłącznika nadprądowego czteropolowego w rozdzielnicach (1szt.),
- Montaż ochronnika przepięciowego podwójnego - szafa DC (1szt.),
- Montaż ochronnika przepięciowego poczwórnego - szafa SZ (1szt.),
- Montaż wyłącznika różnicowoprądowego (1szt.),
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar,
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
- Wykonanie badań i pomiarów instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) – 2szt.,
- Wykonanie badań przyłączy niskiego napięcia – 1kpl.

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Klasztor Sióstr Benedyktynek
ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław;
telefon: (+48) 515 275 712
e-mail: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com
Adres strony internetowej: https://www.benedyktynkiopactwo.pl/
NIP: 7921886539
Regon: 180424559


Termin wykonania zamówienia:

Zakres rzeczowy

Termin realizacji

Termin realizacji

Elementy zadania

rozpoczęcie

zakończenie

Montaż klimatyzacji

01.08.2024r.

31.10.2024r.

Końcowy odbiór wykonanych prac

04.11. 2024r.

19.11.2024r.

Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 39,6kW

02.04.2024r.

01.07.2024r.

Końcowy odbiór wykonanych prac

02.07.2024r.

17.07.2024r.

 

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 01.03.2024r. do godziny 12:00,
- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Furta), lub przesłać na adres:
Klasztor Sióstr Benedyktynek
ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław
- w formie elektronicznej na adres e-mail: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. VIII.1 zapytania ofertowego oraz posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu, w ramach projektu pn.: „Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych użytkownikom Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu przez montaż instalacji klimatyzacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu przez montaż paneli PV”. Nie otwierać przed dniem 01.03.2024r. przed godz. 12 00 ”. Część 1/Część 2. Zaleca się, by koperta poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

3. Ofertę w formie elektronicznej, w przypadku jej wysłania na adres mailowy benedyktynki.jaroslaw@gmail.com  należy oznaczyć w tytule: „Zapewnienie optymalnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych użytkownikom Mikołajkowego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu przez montaż instalacji klimatyzacji oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu przez montaż paneli PV”. Nie otwierać przed dniem 01.03.2024r. przed godz. 12 00 ”. Część 1/Część 2.

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:
Siostra Marta Dendor - st. służbowe: Przełożona Klasztoru Sióstr Benedyktynek
ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław
telefon: (+48) 515 275 712 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00)
e-mail: benedyktynki.jaroslaw@gmail.com

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
3. Wzór umowy
4. Załącznik nr 1 do umowy: Harmonogram realizacji prac
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
6. Przedmiar prac
7. STWiORB

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 

„Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”
(„Ut in omnibus glorificetur Deus” (UIOGD) – RB 57, 9; 1 P 4, 11)

Z reguły św. Benedykta


Przepasawszy więc biodra wiarą i pełnieniem dobrych uczynków, podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii, abyśmy zasłużyli na oglądanie Tego, który nas wezwał do swego Królestwa. Jeśli zaś pragniemy zamieszkać w Przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną tam się nie dochodzi.

 
PLAN DNIA
Dni powszedni
5:15
Budzenie
5:40
JUTRZNIA
 
Medytacja
6:50
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
8:30
Praca
12:45
Obiad
13:30
Modlitwa w ciągu dnia (południowa)
 
Litania do św. Józefa
 
Osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
13:45 - 14:50
Czas pracy
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:00 - 16:50
Poniedziałek - próba śpiewu
Wtorek - dzielenie się Słowem Bożym
Środa - Rewizja życia
17:00 - 17:30
Adoracja
18:15
Kolacja
19:00
Nieszpory
19:35
Rekreacja
20:20
Kompleta
22:00
Sen
Niedziela i uroczystości
5:35
Budzenie
6:00
JUTRZNIA
 
Medytacja
7:30
Msza święta konwentualna
 
Śniadanie
9:00
Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa)
12:30
Obiad
15:00
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Czytań
16:30 - 17:30
Adoracja
18:10
Kolacja z rekreacją
19:10
Nieszpory i kompleta
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
188 0.06902003288269